My Kokomo, Indiana

Kokomo corner of Apperson and Havens St.

Kokomo corner of Apperson and Havens St.